รัฐสภาอังกฤษยืนยันยุติตั้งครรภ์ได้ถ้าไม่เกิน 24 สัปดาห์

สภาผู้แทนราษฎรของอังกฤษออกเสียง 304 ต่อ 233 เสียง ยืนยันไม่แก้ไขกฎหมายทำแท้ง ตามที่ สส. บางส่วนเสนอให้ลดอายุครรภ์ที่สามารถทำแท้งได้จาก 24 เป็น 22 สัปดาห์ โดยการอภิปราย จะอยู่ใน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) สิทธิในร่างกายของของผู้หญิง 2) ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ช่วยให้ตัวอ่อนมีสุขภาพดีและมีชีวิตก่อน 24 สัปดาห์ และ 3) สิทธิของตัวอ่อน

กลุ่มสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงและรัฐมนตรีสาธารณสุขให้เหตุผลว่าไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์สนับสนุนการแก้ไขกฎหมายทำแท้งที่มีมา 20 ปีแล้ว เพราะสถานการณ์เมื่อ 20 ปีที่แล้วไม่ต่างจากปัจจุบัน จึงไม่มีเหตุผลที่จะเปลี่ยนแปลงใดๆ สถิติของหน่วยงานรัฐยังระบุอีกด้วยว่าเมื่อปี 2549 มีการทำแท้ง 190,000 ครรภ์ในอังกฤษและเวลล์ ซึ่งร้อยละ 55 อายุครรภ์น้อยกว่า 9 สัปดาห์ มีเพียงร้อยละ 1.5 ที่ทำแท้งเมื่ออายุครรภ์ระหว่าง 20 – 24 สัปดาห์

แปลสรุปและเรียบเรียงจากรายงานข่าวการแพทย์ออนไลน์ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 จาก The Medical News Today (http://www.medicalnewstoday.com/articles/108317.php)

Leave a Reply