Abortion Talk#1

After Roe v. Wade Overturned:

ก้าวถอยหลังของสิทธิการทำแท้งในสหรัฐอเมริกา

ร่วมสนทนาโดย รศ.ดร.ชลิดาภรณ์ ส่งสัมพันธ์ และ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล
28 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00-11.40 น.

 

กฤตยา: ที่เราจะพูดกันก็คือเรื่อง after overturn Roe v. Wade นะคะ แล้วเราก็สนใจสิ่งซึ่งนักวิชาการทางรัฐศาสตร์ที่ติดตามนโยบายเรื่องสิทธิการทำแท้งมาตลอดอย่างอาจารย์ ก็เลยอยากเรียนถามอาจารย์ชลิดาภรณ์ ในฐานะผู้เขียนหนังสือเถียงกันเรื่องแท้งที่ได้รับรางวัลโตโยต้าด้วย ว่าการล้มผลคำตัดสินของศาลสูงของสหรัฐอเมริกาที่ตัดสินไว้ตั้งแต่เดือนมกราคม ปี 1973 ประมาณ 50 ปีมาแล้ว ผลของการล้มมันคืออะไรบ้าง

 

 

ชลิดาภรณ์: ผลของการล้มแสดงให้เห็นปัญหาที่อยากรู้ แน่นอนมันกระทบต่อคนที่เผชิญสถานการณ์เรื่องของท้องไม่พร้อมซึ่งมีความซับซ้อนมาก พวกนี้ลำบากเดือดร้อน ก็คาดหมายว่าจะมีผู้หญิงอเมริกันโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนที่ยากจนแล้วชายขอบทั้งหลายจะตาย เพราะการตัดสินผลกระทบมันรุนแรงใหญ่หลวง แต่ในขณะเดียวกันมันมีอีกเรื่องที่น่าจะต้องพิจารณาไปด้วย ก็คือบรรยากาศในทางการเมือง ซึ่งเรื่องนี้บรรยากาศในทางการเมืองและกระบวนการทางการเมือง การต่อสู้ของคนที่คิดไม่เหมือนกันในทางการเมือง ซึ่งอันนี้สังคมอื่นโดยเฉพาะสังคมไทยน่าจะต้องได้เรียนรู้ เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็น 2 เรื่องใหญ่ ๆ ที่น่าจะต้องพิจารณา

 

อ่านเพิ่มเติม