การเสวนาและรณรงค์ – Pro Voice#7

ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม: ความสาเร็จและพันธะกิจที่ต้องสานต่อ


โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมจัดกิจกรรมการเสวนาและรณรงค์ “ชีวิตและสิทธิของหญิงท้องไม่พร้อม: ความสำเร็จและพันธกิจที่ต้องสานต่อ” ขึ้นในวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ.2563 ณ ห้องกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย ถนนพญาไท เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในการขับเคลื่อนเครือข่ายบริการท้องไม่พร้อมเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ และร่วมกับนานาชาติรณรงค์สร้างความตระหนักต่อการป้องกันการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากลในประเทศไทย

กิจกรรมนี้จัดร่วมกับสำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข และองค์กรภาคีเครือข่ายที่ทำงานขับเคลื่อนในประเด็นสุขภาพผู้หญิง การลดปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและการส่งเสริมสิทธิและโอกาสการเข้าถึงการทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย รวม 15 องค์กร มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานของโครงการฯ ในการขับเคลื่อนเครือข่ายบริการท้องไม่พร้อมเพื่อการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย และการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ 2. เพื่อชี้ให้เห็นช่องว่างที่ยังต้องการพัฒนาทั้งด้านการยุติการตั้งครรภ์และการตั้งครรภ์ต่ออย่างมีคุณภาพ รวมทั้งพันธะสัญญาที่ต้องสานต่อการดำเนินงานร่วมกัน และ 3. เพื่อร่วมกับนานาชาติในการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อการป้องกันการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัยเนื่องในวันยุติการตั้งครรภ์สากลในประเทศไทย มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้จำนวน 150 คน ประกอบไปด้วย

   • หน่วยงานภายในกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขสำนักบริหารการสาธารณสุข,กองกฎหมาย กองการพยาบาล และสำนักสารนิเทศ, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ: สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ, กรมอนามัย: สำนักส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์บริการกฎหมายสาธารณสุข ศูนย์สื่อสารสาธารณะ, สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา, สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
   • หน่วยงานภายใต้กระทรวงหลักตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ได้แก่ กระทรวงศึกษาธิการ ศูนย์เฉพาะกิจช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียน, กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์: กรมกิจการเด็กและเยาวชน, ผู้ทรงคุณวุฒิจากตัวแทน 5 กระทรวงหลักตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น,สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.), สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
   • หน่วยงานด้านกฎหมาย ได้แก่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการสูงสุด
   • สายด่วนสุขภาพ ได้แก่ สายปรึกษาท้องไม่พร้อม 1663 สายด่วนสุขภาพจิต 1323 สายด่วนสังคม 1300 และ สายด่วนสปสช. 1330
   • องค์กรวิชาชีพ ได้แก่ แพทยสภา ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และสภาการพยาบาล
   • ภาคประชาชน ได้แก่ สมาชิกเครือข่ายอาสา (RSA), สมาชิกเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม, สมาชิกเครือข่ายแรงงาน
   • สื่อมวลชน ที่ทำข่าวด้านสุขภาพและสังคม
   • ตัวแทนพรรคการเมือง ทั้งในสภาและพรรคการเมืองที่มีนโยบายเรื่องการยุติการตั้งครรภ์
   • ผู้สนใจทั่วไป นักศึกษาจากม.ธรรมศาสตร์

โดยมีนายแพทย์บัญชา ค้าของ รองอธิบดีกรมอนามัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมและแถลงข่าวความสำเร็จของโครการเพื่อสร้างเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมร่วมกับ รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้จัดการโครงการและผู้ประสานงานเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และนายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนการควบคุมปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพ (สำนัก 2) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ดาวน์โหลดไฟล์