การพัฒนาแนวทางการช่วยเหลือจัดบริการและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ท้องต่อ #2

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 2

“การให้บริการและคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่นและ

ผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการให้บริการและคุ้มครองสิทธิ์ของวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ตั้งครรภ์ต่อ ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ธันวาคม 2562  จัดโดยเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตร สำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม   สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน ประกอบด้วย หน่วยบริการภาครัฐด้านสุขภาพและสังคม องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ในการทำงานให้บริการและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยคณะทำงานฯ นำเสนอถึงภาวะวิกฤติของการท้องต่อในแต่ละช่วง ตั้งแต่เมื่อรู้ว่าท้อง ระหว่างท้อง ช่วงแรกคลอดและช่วงการเลี้ยงดูเด็ก ซึ่งยังช่องว่างของการให้บริการดูแลช่วยเหลือ สวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ

ในการประชุมได้เชิญ 5 พื้นที่ได้แก่ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พึ่งได้ โรงพยาบาลปทุมธานี เทศบาลตำบลค่ายเนินวง จังหวัดจันทบุรี กลุ่มฅนวัยใส จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านพักฉุกเฉิน สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรีฯ ร่วมเป็นพื้นที่นำร่องในการพัฒนาแนวทางการจัดบริการและคุ้มครองสิทธิของวัยรุ่นและผู้หญิงที่ต้องท้องต่อ โดยแต่ละแห่งนำเสนอประสบการณ์ทำงานที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา

รศ.อภิญญา เวชยชัย ได้นำเสนอ มุมมองและแนวคิดต่อปัญหาและสถานการณ์ท้องต่อในช่วงท้ายของการประชุม โดยสรุปดังนี้

    1. ประเด็นท้องต่อเป็นปัญหาความรุนแรงที่สะท้อนให้เห็นโครงสร้างอำนาจหลายส่วน ทั้งโครงสร้างอำนาจของเพศสภาพที่ทำให้ผู้หญิงส่วนใหญ่ไม่สามารถตัดสินใจเรื่องราวของชีวิตได้ด้วยตัวเอง และ
    2. ความรุนแรงของโครงสร้างอำนาจมาจากหลายระบบหน่วยงาน ระบบทรัพยากรก็ยังขาดการมองเชิงมาตรการและนโยบาย ประเทศไทยยังไม่มีนโยบายเรื่องนี้ และหน่วยงานก็ไม่มีทรัพยากรและไม่ได้คิดถึงสถานการณ์ของชีวิตของคนที่ท้องต่อว่าล้วนมีความสืบเนื่องยาวนาน จึงกลายเป็นโครงสร้างอำนาจที่ใช้ความรุนแรงที่กระทำซ้ำต่อผู้หญิงอีก
    3. สถานการณ์ท้องต่อ เป็นสถานการณ์ที่สะท้อนความพร่องของนโยบาย และมาตรการต่าง ๆ ของสังคมไทย ที่มองไม่เห็นถึงความทุกข์ของผู้หญิงที่ตกอยู่ในภาวะแบบท้องต่อ นโยบายที่จะบูรณาการในบริการทางสังคมต่าง ๆ ยังไม่รองรับและตอบสนอง เป็นต้น

 

ดาวน์โหลดเอกสารสรุปประชุม