การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 46

“สังคม(ไม่)ทำอะไรกับวัยรุ่นที่ท้องต่อ” 

“สังคม(ไม่)ทำอะไรกับวัยรุ่นที่ท้องต่อ”

 

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 46  (1/2562)  ในหัวข้อ “สังคม(ไม่)ทำอะไรกับวัยรุ่นที่ท้องต่อ” มีวัตถุประสงค์เพื่อได้ร่วมกันวิเคราะห์ช่องว่างของความช่วยเหลือวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ต่อ รวมถึงระดมข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดระบบบริการและการส่งต่อผู้หญิงท้องไม่พร้อมที่ต้องตั้งครรภ์ต่อให้มีคุณภาพ มีผู้สนใจจากนักวิชาการ ผู้ให้บริการจากภาครัฐ เอกชน และกลุ่มเยาวชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมประชุมกว่า 120 คน โดยมีวิทยากร 4 ท่านเป็นผู้เปิดประเด็นพูดคุย

ดาวน์โหลดไฟล์  รายงานผลการจัดประชุม เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม # 47   หัวข้อ “สังคม(ไม่)ทาอะไรกับวัยรุ่นที่ท้องต่อ”