การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 49 – Pro Voice#6

การทำแท้งเป็นเรื่องสุขภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health

วันที่ 25 กันยายน 2562 โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่เป็นมิตรและปลอดภัยสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม และองค์กรร่วมจัด 15 องค์กร ประกอบด้วย โครงการพัฒนาเครือข่ายบริการทางเลือกที่ปลอดภัยและเป็นมิตรสำหรับผู้หญิงและวัยรุ่นที่ท้องไม่พร้อม เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม เครือข่ายแพทย์อาสาไทย (R-SA) สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย แผนงานสุขภาวะผู้หญิง กลุ่มทำทาง Women health women กลุ่มการเมืองหลังบ้าน women on web มูลนิธิมนุษยะ สถานทูตแคนนาดา สถาบันพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ สมาคมเพศวิถีศึกษา สายด่วน 1663 ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ “Pro voices #6 – การทำแท้งเป็นเรื่องสุขภาพ: Our Rights, Our Abortion, Our Health”

การรณรงค์วันยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายสากล โดยเน้นสร้างความเข้าใจเรื่อง “การทำแท้งที่ปลอดภัยและถูกกฎหมายเป็นเรื่องสุขภาพ”ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร กิจกรรมตั้งแต่เวลา 10.30 น.- 19.00 น. การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตลอดวันประมาณ 135 คน

สรุปสาระสำคัญของแต่ละช่วงดังนี้ 

การนำเสนอ talk show เรื่อง Tang Talk : Young Feminist’s Voices on Abortion เสนอมุมมองเรื่องทำแท้งจากเสียงของนักกิจกรรม นักเขียน และ feminist รุ่นใหม่ ที่ทำงานขับเคลื่อนสังคม โดยใช้มุมมองของ feminist เพื่อตั้งคำถามกับความเป็นธรรมทางสังคมอำนาจชายเป็นใหญ่ และสิทธิตัวตนของผู้หญิง

ช่วงการนำเสนอเนื่อง Our Rights: สิทธิของผู้หญิง เป็นช่วงของผู้หญิงที่ผ่านประสบการณ์ทำแท้งกลุ่มเล็ก ๆ มีโอกาสมาแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตัวเองเกี่ยวกับการทำแท้ง ผ่านกระบวนการศิลปะและการเขียน เรื่อง “เล่าเรื่องให้ (ตัว) เราฟัง” เป็นการถ่ายทอดความรู้สึกผ่านการแสดงสดประกอบดนตรี โดยสมาชิกกลุ่มทำทางในธีม “การทำแท้งเป็นสิทธิของผู้หญิง ตัวอ่อนมีสิทธิไหม หมอควรสนับสนุน

ช่วง Our Abortion: ทำแท้งปลอดภัย เป็นช่วงแนะนำวิธีการยุติการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัยทางการแพทย์ ฉบับสำหรับประชาชน โดยเครื่องดูดสุญญากาศ (Manual Vacuum Aspiration: MVA) และ การใช้ยา (Medical Abortion: MA) ตามอายุครรภ์ เพื่อเน้นย้ำว่าปัจจุบันวิธีการขูดมดลูกนั้นองค์การอนามัยโลกให้ยกเลิก และกระทรวงสาธารณสุขไทยไม่สนับสนุนวิธีการนี้

ช่วง Our Health: สุขภาพของเรา หรือ Abortion is Health Care เพื่อนำเสนอประสบการณ์ของนายแพทย์สูตินารีมาบอกเล่าทัศนะเรื่อง ทำแท้ง ว่าคือบริการสุขภาพ ถ้าสังคมมีความฝันถึงความเสมอภาคและความเท่าเทียม สังคมควรมองการท้องไม่พร้อมและการทำแท้งว่าเป็นเรื่องปกติ ควรเปิดโอกาสให้มีการพูดคุย ร่วมหาทางออก

ช่วง Our Commitments: เป็นการรวมพลังทุกก้าวเพื่อการทำแท้งปลอดภัยของเครือข่ายภาคส่วนต่าง ๆ เป็นช่วงการแสดงถึงความมุ่งมั่นในพันธสัญญาต่อการขับเคลื่อนเพื่อสิทธิและคุณค่าชีวิตของผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อม Abortion is Health Care ด้วยการสนับสนุน เอื้ออำนวย และพัฒนาให้เกิดระบบบริการที่เข้าถึงและปลอดภัย

สุดท้ายปิดด้วย การเสวนา “มายาคติและการเมืองเรื่องทำแท้งในภาพยนตร์” การพูดคุยแลกเปลี่ยนที่สะท้อนว่าสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่มีอิทธิพลตอกย้ำด้านศีลธรรมและภาพการทำแท้งเป็นมุมการตีตรา หากมีสื่อนำเสนอแง่มุมที่แตกต่างมักถูกระบบรัฐควบคุม ตัดทอน สะท้อนภาพสังคมไทยที่ปิดกั้นสิทธิ ความต้องการและการแสดงความคิดเห็น การเปลี่ยนทัศนะเรื่องทำแท้งควรมีช่องทางและรูปแบบของสื่อใหม่ ๆ เข้ามา

 

ดาวน์โหลดไฟล์