การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 48

นโยบายและปฏิบัติการเรื่องบ้านพักสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมในประเทศไทย

 

การประชุมครั้งนี้เป็นการจัดประชุมเชิงนโยบายเกี่ยวกับสวัสดิการบ้านพักสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงท้องไม่พร้อมในประเทศไทย ร่วมกับ กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดขึ้นในวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี  มีผู้เข้าร่วมการประชุมกว่า 80 คน

สาระของการประชุมประกอบด้วย  

การกล่าวถึงรูปแบบของ “บ้านพักสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อมและต้องท้องต่อ” ว่าเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญและจำเป็นในการรองรับผู้หญิงและวัยรุ่นที่เผชิญปัญหา ไม่สามารถอยู่กับครอบครัวของตนเองได้ การจัดบริการในบ้านพัก จึงต้องเป็นส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพ และเยียวยาสภาพจิตใจ ตลอดจนมีบทบาทประสานความช่วยเหลือ การสงเคราะห์ สวัสดิการและคุ้มครองสิทธิ์ การเสริมศักยภาพและโอกาสด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ การสนับสนุนด้านการดูแลเด็ก และเพิ่มทางเลือกกรณีที่ไม่สามารถดูแลลูกได้

บ้านพักเด็กและครอบครัว เป็นหน่วยงานระดับจังหวัด ที่มีภารกิจต้องปฏิบัติการกับปัญหาสังคมหลายด้านเพื่อให้เกิดการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมในระดับชุมชน และการทำงานจัดบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัว ยังมีข้อจำกัดด้านจำนวนบุคลากร ทำให้โอกาสในการพัฒนาองค์ความรู้ไม่ต่อเนื่อง ท้าทายต่อความคาดหวังให้บุคลากรบ้านพักเด็กและครอบครัวทำงานอย่างมืออาชีพ การประชุมครั้งนี้ทำให้เกิดพื้นที่แลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดบริการของภาคเอกชนร่วมด้วย โดยมีตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี บ้านพักฉุกเฉิน และสหทัยมูลนิธิร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี นำเสนอ Program การจัดบริการ สวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการให้การปรึกษาและสังคมสงเคราะห์ที่ต่อเนื่อง รอบด้าน ครอบคลุมเรื่องการดูแลสภาพจิตใจ มิติทางสุขภาพ การส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาและทุนสนับสนุนด้านการศึกษา การทำงานสร้างความเข้าใจกับครอบครัว การส่งเสริมการดูแลเด็ก และกิจกรรมฟื้นฟูเยียวยาจิตใจ รวมทั้งกรณีที่ต้องยกบุตรบุญธรรม กระบวนการทำงานเน้นการทำงานร่วมกับเครือข่ายในภาคส่วนต่าง ๆ เป็นเครือข่ายพันธมิตรที่ประสานการทำงานร่วมกัน การจัดการช่วยเหลือรายกรณีถือว่ามีความสำคัญในการทำงานช่วยเหลือต่อเนื่องกับ case ที่คนทำงานต้องฟังและใช้ความต้องการที่จำเป็นของแต่ละกรณีเป็นพื้นฐานการเคียงข้างในกระบวนการช่วยเหลือ สหทัยมูลนิธิ นำเสนอประสบการณ์การช่วยเหลือเด็กและครอบครัวที่ไม่พร้อมดูแลลูกที่ต้องประเมินและติดตามเข้มข้น เรื่องการทำงานครอบครัวอุปถัมภ์และเรื่องการยกมอบเด็กเป็นบุตรบุญธรรม

ผลการประชุม เครือข่ายฯ เกิดความเข้าใจการทำงานในภาครัฐ และข้อจำกัดต่าง ๆ ทำให้เกิดสนับสนุนกำลังใจระหว่างคนทำงานภาครัฐกับภาคเอกชน  ทั้งนี้ รองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้เปิดช่องทางเพื่อสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการทำงานบ้านพักสำหรับวัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม โดยคาดหวังความเป็นมืออาชีพ และการพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกัน โดยเสนอให้มีรูปแบบการจัดประชุมในลักษณะ conference เป็นพื้นที่การทำงานร่วมกัน

 

ดาวน์โหลดไฟล์