รายงาน

รายงานการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

“Choices” จัดประชุมให้สมาชิกพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนสภาพปัญหา แนวทางการช่วยเหลือ ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือ ที่เป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเปิดช่องทางการช่วยเหลือให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น


การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 47

ประสบการณ์การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงที่ท้อง … Continue reading การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 47

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 48

นโยบายและปฏิบัติการเรื่องบ้านพักสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่ … Continue reading การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 48

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 49 – Pro Voice#6

การทำแท้งเป็นเรื่องสุขภาพ: Our Rights, Our Abortion, Ou … Continue reading การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 49 – Pro Voice#6

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 50

การพัฒนาแนวทางการจัดบริการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิผู้ห … Continue reading การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 50

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 51

9ถึงเวลาถอดบทเรียนเครือข่ายท้องไม่พร้อมฯ (Choices) และเ … Continue reading การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 51

การประชุมเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 52

ผลของกฎหมายทำแท้งฉบับใหม่ในสถานการณ์โควิดกับปัญหาที่ผู้ … Continue reading การประชุมเพื่อสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 52

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 53

14 เดือนของการใช้กฎหมายทำแท้งฉบับใหม่ เกิดอะไรขึ้นบ้าง? … Continue reading การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 53

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 54

สิทธิการทำแท้งถอยหลังในอเมริกา สิทธิการทำแท้งไทยก้าวหน้ … Continue reading การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 54