รายงาน

รายงานการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

“Choices” จัดประชุมให้สมาชิกพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนสภาพปัญหา แนวทางการช่วยเหลือ ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือ ที่เป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเปิดช่องทางการช่วยเหลือให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น