รายงาน

รายงานการประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

“Choices” จัดประชุมให้สมาชิกพบปะกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อแลกเปลี่ยนสภาพปัญหา แนวทางการช่วยเหลือ ก่อให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาระบบการช่วยเหลือ ที่เป็นความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและองค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อเปิดช่องทางการช่วยเหลือให้ครบวงจรมากยิ่งขึ้น


การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 47

ประสบการณ์การช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของผู้หญิงที่ท้อง … Continue reading การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 47

การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 48

นโยบายและปฏิบัติการเรื่องบ้านพักสำหรับผู้หญิงที่ท้องไม่ … Continue reading การประชุมเครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ครั้งที่ 48