บทความ

โดย กฤตยา อาชวนิจกุลและกุลภา วจนสาระ

บทความนี้ อภิปรายถึงสถานการณ์ท้องไม่พร้อมและการเกิดในประเทศไทย ที่สะท้อนให้เห็นถึงการที่ผู้หญิงไม่สามารถเลือกตัดสินใจในเรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ของตัวเองได้ การตั้งครรภ์อย่างไม่พร้อมจึงสร้างผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตของผู้หญิงไทยในหลายลักษณะ อาจเป็นได้ทั้งการเกิดที่ไม่มีคุณภาพติดตามมาด้วยการเป็นครอบครัวที่ไม่พร้อม หรือลงท้ายที่ยุติการตั้งครรภ์ที่ไม่ปลอดภัย อ่านบทความ