ติดต่อ

เครือข่ายสนับสนุนทางเลือกของผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

(Choices Network)

 

 

กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้ประสานงานฯ

email: kritaya.ipsr@gmail.com;  โทรศัพท์: 02-4419332

ห้อง 601 ชั้น 6 อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ถ. พุทธมณฑล ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170